1

آخرین اخبار دانشگاه

تعداد دانشیاران شاغل گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان به 5 نفر رسید

با ارتقای دکتر علی‌اکبر نورسیده در جلسه اخیر هیأت ممیزه دانشگاه سمنان، تعداد اعضای هیأت علمی شاغل با مرتبه دانشیاری در گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه به 5 نفر رسید.

آرشیو